ข้อมูลพระสงฆ์

ลำดับ
ชื่อพระสงฆ์
ฉายาทางธรรม
เบอร์โทรศัพท์
ดู
1
ประทิว (งอก) โชติช่วง
พระครูใบฏีกาประทิวยสปาโล
085-1090464
ดู
2
เอกชัฎฐิ โสทสุรัตน์
เอกจิตติโย
092-2819177
ดู
3
เดี่ยว มาเจริญ
พระเดี่ยว ชุติปัญโญ มหานิกาย
083-5899064
ดู
4
โอ
พระโอ อรุโน
092-9256268
ดู
5
วิโรจน์ พันธนา
กิตติโก
-
ดู
6
ชลิต สนเจิรญ
รัตนปัญโญ
099-4927657
ดู
7
ศตวรรษ อำนาจ
ยสชาโต
081-4351988
ดู
8
ประจักษ์ พัทนา
ปภสุสโร
-
ดู
9
อนิวัตร แตรวิจิตร
จันทวันโน
-
ดู